ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: Η ΕΡΤ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ; ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ;

Πέμπτη, 04/08/2022 - 17:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΤ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Αρ. πρωτ.: Θ1213

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α´ 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2. Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει.

 1. Την υπ’ αριθμ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 749/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2019).

 2. Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο

(2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

 1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019), Θ. 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

 2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4837/28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022), Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» - (ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ).

 3. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ιδίως τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 3 αυτού.

 4. Το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3797/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3041/15.01.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρακτικό Νο 212/15.01.2020/Θέµα 11ο) απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ) και το ΦΕΚ τ. Γ΄ 105/03.02.2020 µε τίτλο «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ ΑΕ».

 6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4518/12.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. Πρακτικού 285/12.01.2022) Θέµα 28ο «Παράταση Σύµβασης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», (ΑΔΑ: ΨΧ0Ο465Θ1Ε-ΔΗΣ).

 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4867/28.06.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022), Θέμα 27ο : «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη Γενική Διεύθυνση ΕΡΤ3» (ΑΔΑ: Ε92Ρ465Θ1Ε-ΨΝΓ).

 8. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, ως ακολούθως:

 • 1 Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη

 • 1 Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Α. για το έργο της αρχισυνταξίας των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών όλων των τηλεοπτικών ζωνών της ΕΡΤ3 σε:

 

-έναν / μία δημοσιογράφο Αρχισυντάκτη/κτρια

Β. για το έργο της δημοσιογραφικής κάλυψης της πολιτικής ειδησεογραφίας με έμφαση στην Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού για όλες τις τηλεοπτικές ζώνες της ΕΡΤ3:

 

- έναν / μία 1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, αφορούν το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης.

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Δύναται μέρος του έργου να εκτελείται και εκτός των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης.

 

 1. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

 

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2022, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 18.000,00 €, πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και πλέον Φ.Π.Α..

 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στους εκτελεστές του έργου, περιλαμβάνει τον φόρο που αναλογεί, τυχόν αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και κάθε εν γένει δαπάνη σχετική με την εκτέλεση του έργου.

Για τον καθορισμό του εργολαβικού ανταλλάγματος των συμβάσεων θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός ευθύνης που αναλαμβάνει ο κάθε εργολάβος, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, η σημασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με την προσωπικότητα των εργολάβων, όπως η εμπειρία και η επαγγελματική τους κατάρτιση.

 

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

  1. Οι συμβάσεις έργου που θα ανατεθούν δεν δημιουργούν σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των εργολάβων. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιείται χωρίς δεσμεύσεις ημερησίου προκαθορισμένου ωραρίου, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι εργολάβοι πρέπει να εκτελούν το έργο κατά τις ώρες που επιβάλλει ο συνολικός προγραμματισμός των εκπομπών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Οι εργολάβοι δεν υπόκεινται κατά την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν σε εποπτεία ή έλεγχο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., έχοντες ελευθερία ενεργειών όσον αφορά στον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης του έργου, στο αποτέλεσμα του οποίου αποβλέπει αποκλειστικά η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης παράδοσής του, εν όλων και εν μέρει. Σε κάθε περίπτωση, οι εργολάβοι δεν καθίστανται υπάλληλοι της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αλλά παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ελεύθεροι επαγγελματίες, δικαιούμενοι να συνάπτουν συμβάσεις κάθε είδους, με οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν πρόκειται για φορέα που ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή για σύμβαση συναφούς αντικειμένου με εκείνο του έργου που θα αναλάβουν, οπότε για τη σύναψη της παράλληλης σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη γραπτή άδεια της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 

  1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δύναται να καταγγείλει αζημίως τις συναφθησόμενες συμβάσεις οποτεδήποτε, ενημερώνοντας εγγράφως τους εργολάβους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θα οφείλει να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή για το έργο που θα έχει εκτελεσθεί και παραδοθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

 

  1. Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από τους υποψηφίους, καθώς και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

 

 

 

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επιπέδου Γ2.

 

  1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.

 

  1. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί.

 

  1. Να διαθέτουν τα προβλεπόμενα (κατωτέρω) τυπικά προσόντα και εμπειρία.

 

  1. Να προβούν σε έναρξη επιτηδεύματος, σχετικού με το αντικείμενο της πρόσκλησης και συνεπώς να διαθέτουν δελτίο/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

  1. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

   • Δημοσιογράφος - Αρχισυντάκτης

α) Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Εργασιακή εμπειρία

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία στην αρχισυνταξία σε τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε..

γ) Ιδιότητα μέλους ΕΣΗΕΜΘ ή άλλης αναγνωρισμένης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) Ένωσης.

 

   • Δημοσιογράφος – Ρεπόρτερ

α) Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Εργασιακή εμπειρία

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία στην ειδησεογραφία Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, επιθυμητά σε τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. .

γ) Ιδιότητα μέλους ΕΣΗΕΜΘ ή άλλης αναγνωρισμένης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) Ένωσης.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν σωρευτικά τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση με υποψήφιο που διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψηφίων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

Γ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως η μεγαλύτερη της ελάχιστης εμπειρία, η προηγούμενη αποδεδειγμένη ευδόκιμη υπηρεσία στο αντικείμενο, η κατοχή δεξιοτήτων πληροφορικής, πολυμέσων, καθώς και η εμπειρία απασχόλησης σε μηχανογραφημένο περιβάλλον.

 

 

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας η οποία θα οριστεί από το Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3. Έργο της Επιτροπής Διενέργειας είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων.

 

Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει δύο στάδια.

 

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας θα εκτιμήσει την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του έργου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο στο οποίο είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα.

 

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή Διενέργειας θα καλέσει τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, που έκρινε ως πιο κατάλληλους, σε συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής Διενέργειας, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλότητάς τους να εκτελέσουν το έργο που έχουν αιτηθεί.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας θα εισηγηθεί διά του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον υποψήφιο που προτείνει να αναλάβει το έργο.

 

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης έργου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη ανάθεση οποιασδήποτε σύμβασης, τη ματαίωση της διαδικασίας ή/και την ανάκληση της παρούσας.

 

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

 

συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (www.ert.gr).

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00.

 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ3, τηλεφωνικά στο 2313338518 ή 519 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτ)ήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375, (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00)

 

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ τους, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει κατά την ανέλεγκτη κυριαρχική της εκτίμηση εάν θα αναθέσει τις συμβάσεις έργου σε άλλους υποψήφιους ή εάν θα προβεί σε νέα προκήρυξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εργολάβος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση του έργου ή επέλθει η λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Κοινοποίηση:

 • Γρ. Προέδρου Δ.Σ.

 • Γρ. Διευθύνοντος Συμβούλου

 • Γρ. Γενικού Διευθυντή Δ.Ο.Υ.

 • Γρ. Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3

 • Δ/νση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών (&Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 • Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού

 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ3

Η αλήθεια για την “δήθεν” αργία στην ΕΡΤ

Παρασκευή, 04/05/2018 - 15:40
Έγγραφο Κανονισμού Προσωπικού: Ημέρα μνήμης για την ΕΡΤ, και όχι αργία

Ως ημέρα εορτασμού για την ΕΡΤ, προτείνεται από τη δίοικηση της εταιρείας  η 11 Ιουνίου ή η 29 Απριλίου, οπότε και  ψηφίστηκε από την κυβέρνησητο νομοσχέδιο για επαναλειτουργία της. Δύο ημερομηνίες που είναι σημαντικές για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ αλλά δεν είναι αργία.


 Η πρόταση όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο για τον Κανονισμό Προσωπικού ΕΡΤ.


Ως ημέρα εορτασμού για την ΕΡΤ, προτείνεται από τη δίοικηση της εταιρείας  η 11 Ιουνίου ή η 29 Απριλίου, οπότε και  ψηφίστηκε από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για επαναλειτουργία της.  Για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και οι δύο ημερομηνίες είναι σημαντικές. Από την ανάγνωση του εγγράφου του γενικού κανονισμού προσωπικού προκύπτει πως η ιδέα του εορτασμού δεν σχετίζεται με τις αργίες. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα υπήρχε η αρίθμηση ιστ) στη συγκεκριμένη πρόταση.


Πηγή ://www.typologies.gr/

Κώστας Μότσης: «Έτσι γεννήθηκε η ΕΡΑσπορ» (audio)

Τρίτη, 05/12/2017 - 15:31
Στις 3 Μαΐου 2015, με αφορμή τα 22α γενέθλια της ΕΡΑσπορ, ο ιδρυτής – εμπνευστής του αθλητικού σταθμού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Κώστας Μότσης παραχώρησε συνέντευξη στον Τάσο Επιτρόπου.

«Χρειάστηκα δέκα υπογραφές υπουργών για να φτιάξουμε την ΕΡΑσπορ και βρέθηκαν κάποιοι, που φαντάζομαι δεν γνωρίζουν ιστορία ή προτιμούν να την αγνοούν, να την κλείσουν σε μια νύχτα!»… Τα πιο πάνω λόγια ανήκουν στον Κώστα Μότση, στον άνθρωπο που κόπιασε πριν από 22 χρόνια (3 Μαΐου 1993) για να βγει στον αέρα ο απόλυτος αθλητικός σταθμός πανελλήνιας εμβέλειας.

«Συμπτωματικά, όπως και φέτος η 3η Μαΐου έπεφτε Κυριακή! Φαίνεται πως η ιστορία επαναλαμβάνεται…», λέει ο εμπνευστής και συμπληρώνει: «Τόσος κόπος, τόσος πόνος τελικά έπιασε τόπο. Φυσικά αναφέρομαι στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ, που τόσο άδικα βρέθηκαν στον δρόμο εκείνη την αποφράδα μέρα της 11ης Ιουνίου του 2013».

Ο Κώστας Μότσης βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» αντιδρώντας στο «μαύρο» που επέβαλε «με το έτσι θέλω» η τότε κυβέρνηση. «Θα μπορούσα να αδιαφορήσω, καθώς εδώ και χρόνια είχα αποχωρήσει από την ΕΡΑσπορ. Όμως αισθάνθηκα πως ένα κομμάτι της ζωής μου, ένα δικό μου παιδί το φίμωναν. Ήρθα σε επαφή με τα παιδιά στο ertopen.gr, τα οποία αντιστεκόταν στην παράλογη απόφαση της κυβέρνησης. Ρίξαμε την ιδέα να βγάλουμε στον αέρα το «Μικρόφωνο Στα Γήπεδα», την εκπομπή που κάθε Κυριακή, επί σειρά ετών συντρόφευε το φίλαθλο κοινό. Έτσι, όλοι μαζί, τεχνικοί, δημοσιογράφοι, διοικητικοί καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανή την ΕΡΑσπορ, η οποία περιμένω να την ακούσω ξανά από τη γνώριμη συχνότητα των 101,8…». Η δικαίωση των εργαζομένων της ΕΡΤ, αποτελεί για τον Κώστα Μότση ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα. «Ξεπεράσαμε τα όριά μας, αλλά όταν βλέπεις τόσο κόσμο να χαμογελά πάλι, μαζί τους κι εγώ φυσικά, αισθάνεσαι υπερηφάνεια».

Πως προέκυψε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα ραδιόφωνο που θα έχει κυρίως αθλητικό προφίλ;

«Αυτή η επισήμανση, δηλαδή αυτό το… κυρίως, είναι που έκανε τη διαφορά. Η ΕΡΑσπορ όλα αυτά χρόνια, πρόβαλε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά ποτέ δεν αδιαφόρησε για τα υπόλοιπα κοινωνικά θέματα, που κατά καιρούς απασχολούσε τον Έλληνα πολίτη». –

Αυτό είναι που την έκανε τελικά ξεχωριστή;

«Και αυτό, θα έλεγα. Υπάρχει ακόμη μια παράμετρος που ακόμη και σήμερα, με την ραδιοφωνική πολυφωνία, δεν την αφουγκράζεται ο φίλαθλος. Αρχή μας στην ΕΡΑσπορ ήταν πάντα πως τα σπορ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Δώσαμε έμφαση σε όλα τα αθλήματα, που στο ευρύ κοινό ήταν άγνωστο».

Δέκα υπουργοί; Δεν είναι πολλοί για να φτιαχτεί μια αθλητική συχνότητα;

«Άλλες εποχές, άλλες συνήθειες. Τώρα ίσως να ήταν πιο εύκολο. Τότε όμως… Γραφειοκρατία, παραξενιές και άλλα πολλά έπρεπε να ξεπεραστούν. Είχα την τύχη όμως να έχω στο πλευρό μου, συμπαραστάτη, τον Γιώργο Τζαβέλλα, τότε γενικό διευθυντή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Φυσικά, κι ένα δημοσιογραφικό επιτελείο εργατικών δημοσιογράφων, που κατέθεσαν ψυχή για να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα μπροστά. Οι Κώστας Αριδάκης, Γιώργος Μυρισκλάβος, Σπύρος Λουκόπουλος, Μιχάλης Στάμου, Νίκος Χρισταράς, Βαγγέλης Μπαλίκος και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι, έφτασαν την ΕΡΑσπορ να είναι το ραδιόφωνο με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα πανελληνίως…».

Τώρα;

«Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ο πήχης έχει ανέβει ψηλά. Τόσο, που όλοι οι αθλητικοί συντάκτες πρέπει να ξεπεράσουν τα απλά στάνταρ. Η επανεκκίνηση της ΕΡΑσπορ γεννά νέες προσδοκίες, νέες απαιτήσεις. Ο κόσμος λαχταρά να την ακούσει και πρέπει ΟΛΟΙ μαζί, τεχνικοί και δημοσιογράφοι, να τον αποζημιώσουμε. Η ΕΡΑσπορ έγινε φέτος 22 ετών και προσωπικά της εύχομαι να τα εκατοστίσει…».

 • Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2015 στο διαδίκτυο από το dailygoal.gr και φυσικά από την ertopen.com
Tο τελευταίο ηχητικό του Κώστα Μότση για τα γενέθλια της ΕΡΑ ΣΠΟΡ

εδώ://sports.ert.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ3: «ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ …»

Δευτέρα, 27/06/2016 - 10:00
Σε ένα επετειακό Διοικητικό Συμβούλιο, για τον ένα χρόνο επαναλειτουργίας της ΕΡΤ, σύσσωμη η ηγεσία της διαβεβαίωνε περήφανη πως θεμελίωσε την επιχείρηση, σε ένα νέο διαφορετικό πλαίσιο από την παλιά ΕΡΤ. Την επόμενη μέρα λογοκρινόταν στην ΕΡΤ1 ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, που αφορούσε τη δίκη για τον εμπρησμό στις Σκουριές (ακριβώς όπως γινόταν και στην παλιά ΕΡΤ).

Πριν μερικές μέρες σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ3 δεν αναφέρονταν καθόλου οι σοβαροί τραυματισμοί διαδηλωτών, σε κινητοποίηση ενάντια στο ασφαλιστικό. Σε ένα άλλο ρεπορτάζ για τους απλήρωτους εργαζόμενους της Φίλκεραμ, και τους πλειστηριασμούς των χώρων του εργοστασίου, αποσιωπούνταν τελείως ο αγώνας της αυτοδιαχειριζόμενης ΒΙΟΜΕ. Ακόμα πιο χαρακτηριστική, η ενημερωτική ανυπαρξία του πολύχρονου αγώνα των απολυμένων εργαζόμενων της Coca-Cola που ούτε σε τηλεοπτικό σποτάκι δεν τολμιέται να αναφερθεί.
Μήπως όμως όλες αυτές οι διαψεύσεις των λεγομένων της ηγεσίας ήταν μεμονωμένα γεγονότα, που χαλάνε την συνολική εικόνα μιας όντως “άλλης λειτουργίας”;

Ας δούμε όμως τι λέει η ίδια η κοινωνία για αυτό το θέμα. Οι ανταποκριτές στην περιφέρεια τονίζουν το ανικανοποίητο του κόσμου όσο αφορά στο ότι δεν εκφράζονται οι κοινωνικές ομάδες, μέσα από την ΕΡΤ.
Αν και τίθεται με ποσοτικούς όρους το πρόβλημα: “κάτι γίνεται, αλλά είναι λίγο σε σχέση με αυτό που περιμέναμε”, η ποιοτική του διάσταση είναι φανερή.

Όχι μόνο δεν δίνεται βήμα στις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τα ζητήματα εξαντλούνται στις κομματικές αντιπαραθέσεις των οποίων πλέον οι διαφορές είναι ελάχιστες. Σε ζητήματα όπως το ασφαλιστικό, όπου το κομματικό πάνελ δεν διαφοροποιείται αισθητά, η κοινωνική αντίθεση δεν εκφράζεται από πουθενά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εργαζόμενοι που εισέβαλαν στο studio της ΕΡΤ3, είχαν σαν αίτημα να ακουστεί μια διαφορετική άποψη για το ασφαλιστικό. Το ίδιο γίνεται και για τις ιδιωτικοποιήσεις, όπου ακούγεται μια κυρίαρχη άποψη σε διαφορετικές κομματικές εκδοχές , και αφορά κυρίως αν είναι μικρή ή μεγάλη η τιμή της πώλησης.

Το γεγονός ότι υπάρχει το δημόσιο (ή κοινωνικό) αγαθό ενάντια στις λογικές της αγοράς, αποσιωπάται από οικοδεσπότες και καλεσμένους. Φυσικά αυτό δεν συμβαίνει σε απόλυτο βαθμό, υπάρχουν εκπομπές, που σποραδικά δίνουν βήμα και σε «διαφορετικές απόψεις». Αλλά, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη …

Η κυβερνητική γραμμή υιοθετείται με θρησκευτική ευλάβεια (χωρίς υποχρεωτικά με άνωθεν εντολές), έτσι ώστε να ακολουθούνται και οι αλλαγές της κατά πόδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το προσφυγικό, όπου στην αρχή της νέας κυβέρνησης, η διαφορετική προσέγγιση άλλαξε το “δημοσιογραφικό” λεξιλόγιο και ο “λαθρομετανάστης” έγινε “πρόσφυγας”. Όταν όμως η πολιτική της κυβέρνησης συμμορφώθηκε με τη συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας, η ενημέρωση στην ΕΡΤ ακολούθησε: ο διασυρμός των αλληλέγγυων, οι εξαναγκαστικές μετακινήσεις προσφύγων-μεταναστών έγιναν σχεδόν εθελοντικές, και ο διαχωρισμός του καλού πρόσφυγα από τον κακό μετανάστη έγιναν η κυρίαρχη αφήγηση· ας θυμηθούμε τις πρώτες τοποθετήσεις του Μουζάλα που μιλούσε για δυσδιάκριτα όρια μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών και τη Χριστοδουλοπούλου που σχεδόν τα καταργούσε μιλώντας μόνο για πρόσφυγες -περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλαις… Αυτή η στοίχιση πίσω από την κυβερνητική γραμμή, αφορά όλο το φάσμα του πολιτικού λόγου, αφού η τρόικα έγινε “θεσμοί” και ο εκβιασμός των δανειστών, “αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη”.

Δυστυχώς όμως ο εναγκαλισμός με την λογική της εξουσίας είναι σχεδόν ολοκληρωτικός. Όταν απαγορεύτηκε η δημοσιογραφική κάλυψη της απομάκρυνσης των προσφύγων από την Ειδομένη, με το πρόσχημα ότι οι κάμερες δημιουργούν εντάσεις, στην εκπομπή “Αθήνα-Θεσσαλονίκη”, η καλεσμένη στο πάνελ δημοσιογράφος του Παραπολιτικά-fm, υιοθέτησε πλήρως την λογική της εξουσίας ότι η οργή είναι “τεχνητή” και υφίσταται μόνο όταν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.

Το περίεργο είναι ότι δεν αντέδρασε κανείς συνάδελφος της, παρά μόνο για να πουν ότι παρά ταύτα δεν αισθάνονται καλά όταν ακυρώνεται το ρεπορτάζ. Όταν ακυρώνεται η απλή λογική που λέει ότι η οργή και η αγανάκτηση υπάρχουν (όταν σε εξαναγκάζουν σε κάτι), αλλά για να τις εκφράσεις χρειάζεται να είναι παρών ο υπαίτιος ή το μέσο που θα μεταφέρει το μήνυμα στον υπαίτιο, τότε ακυρώνεται και ο ρόλος του δημοσιογράφου. Ένας ρόλος που θα ήταν αυτονόητος για μια δημόσια ραδιοτηλεόραση: ο δημοσιογράφος πρέπει να ελέγχει την εξουσία και να δίνει φωνή στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Στην σημερινή ΕΡΤ (εκτός από μερικές εξαιρέσεις) δε συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα δεν μπορεί να ονομάζεται δημόσια. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση οφείλει να παρουσιάζει και να αναλύει τις διαφορετικές απόψεις πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις.
Και πώς να ονομάζεται δημόσια όταν η πολιτική της καθοδηγείται μόνο από τα συντηρητικά ιδεολογήματα.

Αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό στην ΕΡΤ3 που επέλεξε να μη συνεχίσει τις εκπομπές του δίχρονου αγώνα όπως το “Κόσμος Εν Κινήσει”, το “Παιδεία Σε Κρίση” και τη “Zona Rossa”. Αντί αυτών παίζει συνεχώς επαναλήψεις με μαγειρέματα ... Η σύνδεση με την κοινωνία διακόπηκε από φράχτες και μελλούμενες κάρτες εισόδου-εξόδου. Το κάθετα ιεραρχικό μοντέλο επιλέχτηκε για να μπορεί να εξυπηρετεί συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές, που με τη σειρά τους εξυπηρετούν την κυρίαρχη φιλελεύθερη άποψη. Αυτή που θέλει όλα να κινούνται γύρω από την επιχειρηματικότητα (ακόμα και οι πρόσφυγες) και το κράτος της αγοράς.

Η ηγεσία της ΕΡΤ3 ακολουθώντας την ηγεσία της ΕΡΤ, επέλεξε να γιορτάσει τον ένα χρόνο επαναλειτουργίας. Αυτοί που επέλεξαν να ακυρωθούν τα χαρακτηριστικά του αγώνα μέσα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ3, θα πανηγυρίσουν με φορείς και άρχοντες που ήταν βουβοί στο κλείσιμό της.

Ξεχνάνε όμως ότι η ΕΡΤ3 δεν έκλεισε ΠΟΤΕ. Συνέχισε να λειτουργεί επί δύο χρόνια με ελάχιστα μέσα, αλλά με τη μέγιστη σύνδεση που είχε ποτέ η ΕΡΤ με την κοινωνία, δείχνοντας το δρόμο για να μετασχηματιστεί από κρατική σε δημόσια. Η επιλογή των κρατούντων έχει γίνει.
Το μια από τα ίδια (κρατική και κομματική ΕΡΤ), είναι εδώ, σε χειρότερη εκδοχή από το παρελθόν.

Μεγάλο όμως μέρος των εργαζομένων δεν συναινεί σε αυτή την πολιτική. Το «διοίκηση και εργαζόμενοι μαζί …» δεν τους αφορά.
Γι’ αυτό και δηλώνουν ανοιχτά ότι «συνένοχους στον φόνο δεν θα μας έχετε»…ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ327/06/2016

Το πρόγραμμα του ελεύθερου και αυτοδιαχειριζόμενου Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 12 Μαρτίου

Πέμπτη, 12/03/2015 - 23:36
Το πρόγραμμα του ελεύθερου και αυτοδιαχειριζόμενου Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 για τις 12 Μαρτίου

Στην ΕΡΤopen Αντιπροσωπεία της UNI MEI GLOBAL με επικεφαλής τον γενικό περιφερειακό γραμματέα Oliver Rothig (ηχητικό)

Τρίτη, 17/02/2015 - 07:57
Την ΕΡΤopen επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της UNI MEI GLOBAL με επικεφαλής τον γενικό περιφερειακό γραμματέα Oliver Rothig.
Η Παγκόσμια Ένωση UNI ΜΕΙ - Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Διασκέδασης και Τέχνης αντιπροσωπεύει πάνω από 140 εθνικά συνδικάτα και συντεχνίες, περισσότερους από 370.000 δημιουργούς, τεχνικούς, κι άλλους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις βιομηχανίες ψυχαγωγίας σε όλο τον κόσμο.
Η Παγκόσμια Ένωση UNI ΜΕΙ κι ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και τεχνών χαιρετίζει τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για τη αναδιαμόρφωση του χάρτη των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας, την επανίδρυση της ΕΡΤ και την αποκατάσταση των αντισυνταγματικά απολυμένων εργαζομένων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Η UNI MEI στηρίζει το όραμα της κυβέρνησης για μια συνολική μεταρρύθμιση και ρυθμιστική προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην δημιουργία ενός συστήματος στον τομέα των μέσων ενημέρωσης που θα βασίζεται στον πλουραλισμό, την πολυμορφία, την καθολική πρόσβαση και τη δέσμευση για ένα διττό σύστημα εμπορικών καναλιών και ανεξάρτητης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. 

Ολόκληρη η ανακοίνωσή της UNI ΜΕΙ για τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤhttp://www.ertopen.com/show/item/30688-se-anakoinwsh-ths-h-uni-mei-chairetizei-ton-agwna-twn-ergazomenwn-ths-anoikths-ert-kai-thn-desmeysh-ths-kybernhshs-gia-thn-dikaiwsh-toys

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα η αντιπροσωπεία της UNI MEI μεταξύ άλλων συναντήθηκε στην ΟΤΟΕ με εκπροσώπους των Συνδικάτων που αντιστάθηκαν στη λιτότητα και τα μνημόνια.


H αντιπροσωπεία της UNI ΜΕΙ μαζί με συνεργείο της ertopen, επισκέφτηκαν την δομή Κοινωνικού Συσσίτιου- Equal Society στην περιοχή του Κολωνού για τη σίτιση των απόρων στην περιοχή του Κολωνού στην οδό Αλικαρνασσού 49 οπού ενημερώθηκαν για την προσφορά του κοινωνικού συσσιτίου στους άπορους της περιοχής . 


Επίσης η αντιπροσωπεία της UNI MEI GLOBAL με επικεφαλής τον γενικό περιφερειακό γραμματέα Oliver Rothig πραγματοποίησε συνάντηση στο υπουργείο οικονομικών με τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη ο οποίος τους ανέλυσε τις Προτεραιότητες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έφεραν οι προηγούμενες μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων χρόνων.


Σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00 θα βρεθούν στη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΟΤΟΕ οι εκπρόσωποι των Ευρωπαικών Συνδικάτων που αντιστάθηκαν στη λιτότητα και τα μνημόνια. Βησσαρίωνος 9 και Σίνα στην Αθήνα (δίπλα στο σταθμό του metro πανεπιστήμιο).
O γενικός περιφερειακός γραμματέας της UNI MEI Oliver Rothig έκανε και αφιέρωση για τον 20μηνο ανεπανάληπτο αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ στην αίθουσα της έκθεσης φωτογραφίας στα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, επίσης στο στούντιο του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤopen ο επικεφαλής γενικός περιφερειακός γραμματέας της UNI MEI Oliver Rothig μίλησε με τον δημοσιογράφο Μπάμπη Κοκόση.
Ακούστε το ηχητικό εδώ:

 
Στην ΕΡΤopen Αντιπροσωπεία της UNI MEI GLOBAL με επικεφαλής τον γενικό περιφερειακό γραμματέα Oliver by Ertopen on Mixcloud

την σύνταξη και επιμέλεια του ρεπορτάζ για την ertopen είχε ο Νίκος Κλέτσας.
 
Σελίδα 1 από 4