ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: Η ΕΡΤ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ; ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΤ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Αρ. πρωτ.: Θ1213

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α´ 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2. Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει.

 1. Την υπ’ αριθμ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 749/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2019).

 2. Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο

(2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

 1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019), Θ. 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

 2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4837/28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022), Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» - (ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ).

 3. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ιδίως τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 3 αυτού.

 4. Το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3797/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3041/15.01.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρακτικό Νο 212/15.01.2020/Θέµα 11ο) απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ) και το ΦΕΚ τ. Γ΄ 105/03.02.2020 µε τίτλο «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ ΑΕ».

 6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4518/12.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. Πρακτικού 285/12.01.2022) Θέµα 28ο «Παράταση Σύµβασης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», (ΑΔΑ: ΨΧ0Ο465Θ1Ε-ΔΗΣ).

 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4867/28.06.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022), Θέμα 27ο : «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη Γενική Διεύθυνση ΕΡΤ3» (ΑΔΑ: Ε92Ρ465Θ1Ε-ΨΝΓ).

 8. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, ως ακολούθως:

 • 1 Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη

 • 1 Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Α. για το έργο της αρχισυνταξίας των δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών όλων των τηλεοπτικών ζωνών της ΕΡΤ3 σε:

 

-έναν / μία δημοσιογράφο Αρχισυντάκτη/κτρια

Β. για το έργο της δημοσιογραφικής κάλυψης της πολιτικής ειδησεογραφίας με έμφαση στην Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού για όλες τις τηλεοπτικές ζώνες της ΕΡΤ3:

 

- έναν / μία 1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, αφορούν το χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης.

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Δύναται μέρος του έργου να εκτελείται και εκτός των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης.

 

 1. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

 

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2022, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 18.000,00 €, πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και πλέον Φ.Π.Α..

 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στους εκτελεστές του έργου, περιλαμβάνει τον φόρο που αναλογεί, τυχόν αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και κάθε εν γένει δαπάνη σχετική με την εκτέλεση του έργου.

Για τον καθορισμό του εργολαβικού ανταλλάγματος των συμβάσεων θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός ευθύνης που αναλαμβάνει ο κάθε εργολάβος, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, η σημασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με την προσωπικότητα των εργολάβων, όπως η εμπειρία και η επαγγελματική τους κατάρτιση.

 

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

  1. Οι συμβάσεις έργου που θα ανατεθούν δεν δημιουργούν σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των εργολάβων. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιείται χωρίς δεσμεύσεις ημερησίου προκαθορισμένου ωραρίου, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι εργολάβοι πρέπει να εκτελούν το έργο κατά τις ώρες που επιβάλλει ο συνολικός προγραμματισμός των εκπομπών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Οι εργολάβοι δεν υπόκεινται κατά την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν σε εποπτεία ή έλεγχο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., έχοντες ελευθερία ενεργειών όσον αφορά στον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης του έργου, στο αποτέλεσμα του οποίου αποβλέπει αποκλειστικά η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης παράδοσής του, εν όλων και εν μέρει. Σε κάθε περίπτωση, οι εργολάβοι δεν καθίστανται υπάλληλοι της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αλλά παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ελεύθεροι επαγγελματίες, δικαιούμενοι να συνάπτουν συμβάσεις κάθε είδους, με οποιονδήποτε τρίτο, εκτός αν πρόκειται για φορέα που ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή για σύμβαση συναφούς αντικειμένου με εκείνο του έργου που θα αναλάβουν, οπότε για τη σύναψη της παράλληλης σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη γραπτή άδεια της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

 

  1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δύναται να καταγγείλει αζημίως τις συναφθησόμενες συμβάσεις οποτεδήποτε, ενημερώνοντας εγγράφως τους εργολάβους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θα οφείλει να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή για το έργο που θα έχει εκτελεσθεί και παραδοθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

 

  1. Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από τους υποψηφίους, καθώς και των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

 

 

 

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επιπέδου Γ2.

 

  1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.

 

  1. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί.

 

  1. Να διαθέτουν τα προβλεπόμενα (κατωτέρω) τυπικά προσόντα και εμπειρία.

 

  1. Να προβούν σε έναρξη επιτηδεύματος, σχετικού με το αντικείμενο της πρόσκλησης και συνεπώς να διαθέτουν δελτίο/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

  1. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

   • Δημοσιογράφος - Αρχισυντάκτης

α) Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Εργασιακή εμπειρία

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία στην αρχισυνταξία σε τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε..

γ) Ιδιότητα μέλους ΕΣΗΕΜΘ ή άλλης αναγνωρισμένης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) Ένωσης.

 

   • Δημοσιογράφος – Ρεπόρτερ

α) Οποιοσδήποτε τίτλος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Εργασιακή εμπειρία

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία στην ειδησεογραφία Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, επιθυμητά σε τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. .

γ) Ιδιότητα μέλους ΕΣΗΕΜΘ ή άλλης αναγνωρισμένης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) Ένωσης.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν σωρευτικά τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση με υποψήφιο που διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψηφίων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

Γ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως η μεγαλύτερη της ελάχιστης εμπειρία, η προηγούμενη αποδεδειγμένη ευδόκιμη υπηρεσία στο αντικείμενο, η κατοχή δεξιοτήτων πληροφορικής, πολυμέσων, καθώς και η εμπειρία απασχόλησης σε μηχανογραφημένο περιβάλλον.

 

 

 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας η οποία θα οριστεί από το Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3. Έργο της Επιτροπής Διενέργειας είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων.

 

Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει δύο στάδια.

 

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας θα εκτιμήσει την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του έργου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο στο οποίο είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα.

 

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή Διενέργειας θα καλέσει τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, που έκρινε ως πιο κατάλληλους, σε συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής Διενέργειας, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλότητάς τους να εκτελέσουν το έργο που έχουν αιτηθεί.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας θα εισηγηθεί διά του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον υποψήφιο που προτείνει να αναλάβει το έργο.

 

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης έργου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη ανάθεση οποιασδήποτε σύμβασης, τη ματαίωση της διαδικασίας ή/και την ανάκληση της παρούσας.

 

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

 

συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (www.ert.gr).

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10/08/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00.

 

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ3, τηλεφωνικά στο 2313338518 ή 519 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτ)ήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375, (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00)

 

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ τους, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει κατά την ανέλεγκτη κυριαρχική της εκτίμηση εάν θα αναθέσει τις συμβάσεις έργου σε άλλους υποψήφιους ή εάν θα προβεί σε νέα προκήρυξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εργολάβος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση του έργου ή επέλθει η λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Κοινοποίηση:

 • Γρ. Προέδρου Δ.Σ.

 • Γρ. Διευθύνοντος Συμβούλου

 • Γρ. Γενικού Διευθυντή Δ.Ο.Υ.

 • Γρ. Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3

 • Δ/νση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών (&Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 • Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού

 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΡΤ3